Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej zaprasza studentów do udziału w zajęciach certyfikowanych oraz warsztatach podnoszących kompetencje zawodowe, komunikacyjne, w zakresie przedsiębiorczości, analityczne, informatyczne i językowe.

 

O PROJEKCIE

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM
W ZAJĘCIACH

 

 

MATERIAŁY

DO POBRANIA

 

 

Projekt:

Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania
i innowacje
realizowany w ramach osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju oraz działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

Termin realizacji projektu:


od 2018-04-01

do 2022-03-31

 

Celem głównym projektu jest przeprowadzenie
w Politechnice Śląskiej głębokich zmian w zakresie kształcenia oraz funkcjonowania Uczelni, w celu pełnienia przez nią roli Centrum Nowoczesnego Kształcenie opartego o badania i innowacje.

Cele szczegółowe:
1. Unowocześnienie kształcenia na wszystkich studiach I i II stopnia prowadzonych na Politechnice Śląskiej, opartego o badania naukowe i innowacje
w celu lepszego przygotowania absolwentów do realizacji wyzwań nowoczesnej gospodarki
i społeczeństwa
2. Rozwój nowoczesnej Szkoły Doktorów na Politechnice Śląskiej oferującej interdyscyplinarny model kształcenia w 11 dyscyplinach
3. Wzrost umiędzynarodowienia Uczelni poprzez uruchomienie kształcenia w języku angielskim
na 5 kierunkach studiów na Politechnice Śląskiej
4. Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji 365 pracowników Politechniki Śląskiej

Kwota dofinansowania ze środków UE:
25 084 080,15 zł

Strona www:
http://www.cik40.polsl.pl

 

 

Zajęcia skierowane są do studentów
4 ostatnich semestrów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych

w Politechnice Śląskiej, tj.:

 

·         od 3 semestru (w przypadku studiów VI-semestralnych I stopnia)

·         od 4 semestru (w przypadku studiów VII- semestralnych I stopnia)

·         od 5 semestru (w przypadku studiów VIII- semestralnych I stopnia)

·         dla wszystkich studentów II stopnia

 

Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach. Harmonogram ustalany jest w porozumieniu prowadzącego z uczestnikami grupy.

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z oferty – przystąpieniem do projektu, zobowiązane są do dostarczenia:

·         dokumentów związanych z udziałem

FORMULARZ zgłoszeniowy studenta

FORMULARZ uczestnictwa

OŚWIADCZENIE

DEKLARACJA uczestnictwa

KARTA DORADZTWA

*uwaga: prosimy o zaznaczenie modułu II i IV

 (dokumenty są dostępne na stronie oraz w siedzibie BKS, zapraszamy do wypełniania na miejscu lub dostarczenia osobiście)

·         aktualnego CV

·         wykazu ocen z poprzedniego semestru (wydruk z SOTS lub Karta Przebiegu studiów  w przypadku studentów I semestru II stopnia)

·         zaświadczenie o statusie studenta

 

REGULAMIN projektu

 

 

 

WYKAZ - ZAJĘCIA CERTYFIKOWANE i WARSZTATY Lista szkoleń

 

Każdy z uczestników może
wziąć udział wyłącznie w:

·         1 szkoleniu certyfikowanym oraz

·         dowolnej liczbie warsztatów

 

 

Szkolenia certyfikowane kończą się egzaminem. Obowiązkiem uczestnika projektu jest, po zakończeniu udziału
w zajęciach, przystąpienie do egzaminu.

Pozytywne zaliczenie egzaminu skutkuje otrzymaniem uznawalnego przez Pracodawców, certyfikatu

 

Preferencję tematu szkolenia certyfikowanego oraz warsztatu zgłasza się w momencie składania dokumentów - prosimy o wskazanie numerów zgodnie z wykazem. Ewentualne zmiany można zgłaszać mailowo.

 

Prosimy o rozważne deklarowanie chęci udziału w zajęciach, planowanie w oparciu
o rzeczywiste zasoby czasu i możliwości uczestniczenia we wszystkich zajęciach planowanych w cyklu.

 

Deklaracja wiążąca następuje po potwierdzeniu zaproponowanego przez nas terminu szkolenia.

 

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELAMY:

 

Osobiście – w siedzibie BKS:
- w Gliwicach, ul. Konarskiego 20 p.106, pn-śr 8:00 – 17:00, czw-pt 8:00 – 16:00

- w Katowicach, ul. Krasińskiego 8 p.053, pon,czw 8:00 – 16:00

- w Zabrzu, ul. Roosevelta 26 p. 117, wt.: 9:00 – 15:00

 

Mailowo: start@polsl.pl

 

Telefonicznie: 32 237 20 75, 32 237 15 59

 

Copyright: Biuro Karier Studenckich